ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

 

Политиката по качество на ръководството на фирма „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е насочена към:

задоволяване потребностите на клиентите чрез предоставяне на продукти с висок стил и гарантирано качество, осигурявани със съдействието на известни и доказали се на пазара доставчици и партньори, и непрекъснато усъвършенстване ефикасността на процесите на системата за управление.

За повишаване доверието на клиентите и партньорите, ръководството на фирма „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:

Ø   Възприема внедряването и поддържането на системата за управление във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите, свързани с  извършването на преводaческа дейност.

Ø   Изгражда дълготрайни и изгодни отношения с клиентите като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на българския пазар.

Ø   Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране потребностите и изискванията на клиентите и търсене на възможности за тяхното посрещане.

Ø   Поддържа мотивация у служителите на фирмата и подизпълнителите, като гаранция за задържане на  постигнатите позиции в бранша.

Ø   Отделя особено внимание на събраната информация за протичане на процесите, за постигнатото съответствие с изискванията на клиентите и за ефикасността на системата за управление, с цел  планиране и реализиране на непрекъснати подобрения на системата.

Ø   Постоянно повишаване квалификацията на персонала, планира и влага инвестиции в нови и високопроизводителни инфраструктурни елементи.

Ø   При осъществяване на дейността си спазва изискванията на българското и европейско законодателство, включително на стандарта EN 15038:2006.

Политиката по качество е разпространена на сайта на дружеството и сред служителите и те се стремят да работят активно за реализирането й в ежедневната дейност.

 

Като управител на „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество.

 

 

12.10.2012 г.                                                                                                         Управител: (Ц. Бобчева)