»Агенция за преводи АДАПТ
Страница   1  2  3  4

Списък на държавите, с които Република България има сключени договори за правна помощ по граждански дела, предвиждащи освобождаване на документите от легализация

 

АВСТРИЯ
Обн. ДВ, бр.79 от 10.10.1969 г., в сила от 22.08.1969 г.
Член 25

1. Издадените от съдилищата или от държавните учреждения на една от Договарящите се страни в рамките на тяхната компетентност документи, които са снабдени със служебен подпис и служебен печат, имат доказателствена сила на официални документи и пред съдилищата и учрежденията на другата Договаряща се страна. Това се отнася и за други местни документи, които съгласно с правните норми на Договарящата се страна, в която са издадени, имат доказателствена сила на официални документи.

2. Със същата доказателствена сила се ползва и заверката на подписа върху частен документ, положена от съд, учреждение или нотариус на една от Договарящите се страни.

АЗЕРБАЙДЖАН
Обн. ДВ, бр.78 от 08.07.1997 г., в сила от 26.09.1997 г.
Член 21

Официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности, когато се предявяват на територията на другата страна.

По смисъла на договора за официални се считат документите, издадени от компетентните органи на двете страни.

АЛЖИР
Обн. ДВ, бр.27 от 05.04.1985 г., в сила от 01.04.1985 г.
Член 20

Използване на документи

1. Документите, издадени или заверени в рамките на компетентността на орган или на служител на една от двете договарящи страни, не се нуждаят от легализация за използването им от съд или други органи на другата договаряща страна, но при условие, че са подписани и подпечатани с официален печат.

2. Разпоредбите по ал.1 се отнасят и до подписите на документи, заверени от съд или друг компетентен орган.

АРМЕНИЯ
Обн. ДВ, бр.81 от 15.07.1998 г., в сила от 07.12.1997 г.
Член 22

Освобождаване от легализация

Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни , се освобождават от легализация или други аналогични формалности при представянето им на територията на другата страна.

По смисъла на този договор за официални се считат:

ВИЕТНАМ
Обн. ДВ, бр.69 от 04.09.1987 г., в сила от 05.07.1987 г.
Член 12

Валидност на документите

/1/ Документи, съставени или заверени от компетентните органи на територията на едната от договарящите страни или представени с официално заверен превод според установената форма, са валидни на територията на другата договаряща страна без легализация. Това важи и за документи на граждани, чийто подписи са заверени съгласно действуващите разпоредби в съответната договаряща страна.

/2/ Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат за официални, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

ГРУЗИЯ
Обн. ДВ, бр.3 от 10.01.1997 г., в сила от 06.06.1996 г.
Член 24

1.Официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности, когато се предявят на територията на другата страна.

2. По смисъла на този договор за официални се считат:

а/ документи издадени от съда, прокуратурата и съдия-изпълнителите;

б/ документи, издадени от административни органи;

в/ нотариални документи;

г/ официални удостоверения, като отметки в регистрите, заверени на дати и подписи на частни документи.

3. Документи, които на територията на една от договарящите страни се разглеждат като официални документи придобиват на територията на другата договаряща страна доказателствена сила на официални документи.

ЙЕМЕН
Обн. ДВ, бр.11 от 07.02.1989 г., в сила от 22.01.1989 г.
Член 18

Признаване на документи

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с установената форма и върху които е положен подпис и печат, се признават на територията на другата договаряща страна без легализация. Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Разпоредбите на ал.1 се отнасят и до преписите на документи, заверени от съответния компетентен орган на договарящата страна.

3. Документи, издадени в кръга на компетентността на органите на една от договарящите страни, които се считат за официални документи , имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

КИПЪР
Обн. ДВ, бр.4 от 15.01.1985 г. , в сила от 11.01.1985 г.
Член 14

Валидност на документите

1. Документи, издадени и удостоверени в надлежната форма, скрепени с официалния печат на компетентния държавен орган или длъжностното лице на една от договарящите страни, не се нуждаят от легализация на територията на другата договаряща страна. Същото се отнася до подписи върху частни документи, заверени от длъжностни лица на една от договарящите страни.

2. Документи, считани за официални на територията на една от договарящите страни, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

КНДР
Обн. ДВ, бр.15 от 20.02.1990 г. , в сила от 15.02.1990 г.
Член 8

Съставяне и заверка на документи

1. Документи, които са съставени или заверени на територията на една от договарящите страни от компетентните органи в установения ред и форма, а така също и официално заверените копия и превод се признават на територията на другата договаряща страна без легализация, ако са подписани и подпечатани от компетентния орган. Това се отнася и за документите, съставени от гражданин, чийто подпис е заверен съгласно действуващите разпоредби на територията на една от договарящите страни.

2. Официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни се ползват на територията на другата договаряща страна с доказателствена сила на официални документи.

КУБА
Обн. ДВ, бр. 85 от 31.10.1980 г. , в сила от 25.07.1980 г.
Член 12

Валидност на документите

Документи, които са съставени или заверени от компетентните органи на територията на едната от договарящите страни или са представени с официално заверен превод според установената форма са валидни на територията на другата договаряща страна без легализация. Същото се отнася и до документи на граждани, чийто подписи са заверени съгласно действуващите разпоредби в съответната договаряща страна.

КУВЕЙТ
Обн. ДВ, бр. 59 от 01.08.1989 г. , в сила от 06.07.1989 г.
Член 6

Документ, който на територията на една от договарящите страни е издаден или заверен от неин компетентен орган в съответствие с нейните закони, се признава на територията на другата договаряща страна без друга заверка. Същото се отнася и до подписи, поставени върху частен документ, ако е заверен съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Разпоредбите на ал.1 се отнасят и до препис на документ, заверен от съответния компетентен орган на договарящата страна.

3. Документ, издаден в кръга на компетентността на органите на едната от договарящите страни, който се счита за официален документ, се счита за официален и на територията на другата договаряща страна.

ЛИБИЯ
Обн. ДВ, бр. 65 от 20.08.1985 г. , в сила от 05.08.1985 г.
Член 19

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с установената форма, се признават на територията на другата договаряща страна без друга заверка. Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Разпоредбите на ал.1 се отнасят и до преписите на документите, заверени от съответния компетентен орган на договарящата страна.

3. Документи, издадени в кръга на компетентността на органите на едната от договарящите срани, които се считат за официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

МАКЕДОНИЯ
Обн. ДВ, бр. 40 от 19. 04. 2002 г., в сила от 07. 04. 2002 г. 
Чл. 24

3. Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други формалности, когато се представят на територията на другата страна.

4. По смисъла на този договор за официални се считат:

а/ документи, издадени от съда и други правосъдни органи;

б/ документи, издадени от административни органи, освен търговски или митнически документи;

в/ нотариални документи;

г/ официални удостоверения, като отбелязвания в регистрите, заверка на дати и заверка на подписи на частни документи.

Чл. 27 Действителност на документите

Документите, които са съставени или заверени от съда или от другите компетентни органи на едната договаряща страна, са действителни при наличието на подпис на длъжностното лице и печат на съответния компетентен орган на тази страна. В този вид те имат сила пред съда или другите компетентни органи на другата договаряща страна.

МОНГОЛИЯ
Обн. ДВ, бр.88 от 14.11.11969 г. , в сила от 10.04.1969 г.
Член 11

Валидност на документи

1. Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били съставени или заверени от органите в пределите на компетентността им съгласно установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията на другата Договаряща страна без всякаква заверка.Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частните документи, ако те са заверени съгласно реда на съответната Договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат за официални документи, имат доказателствената сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

ПОЛША
Обн. ДВ, бр.37 от 10.05.1963 г., в сила от 20.04.1963 г.
Член 88

1.Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били изготвени или заверени от съд или други органи в рамките на тяхната компетентност и съгласно установената форма и са подпечатани, не се нуждаят от друга заверка, за да се използват на територията на другата Договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат като официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

Член 89

Преписи и извлечения от документи, които ще бъдат използвани върху територията на другата Договаряща страна, трябва да бъдат заверени от същия орган, който е изготвил или издал документа, или от нотариалния орган или органа, който пази документа.

РУМЪНИЯ
Обн. Изв., бр.18 от 01.03.1960 г., в сила от 04.07.1959 г.
Член 13

Признаване на документи

1. Документи, които са издадени или заверени на територията на една от Договарящите страни от държавен орган или от официално лице в границите на тяхната компетентност, в установената от закона форма и са снабдени с печат, се признават на територията на другата Договаряща страна без друга заверка. Това се отнася и за подписите, които се заверяват съгласно законните разпоредби на една от Договарящите страни.

2. Документи, които на територията на едната Договаряща страна се считат за официални, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ / и за държавите от бившето ОНД - с изключение на Литва, Латвия и Естония/
Обн. ДВ, бр.12 от 10.02.1976 г., в сила от 18.01.1975 г.
Член 12

Валидност на документи

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от компетентни органи съгласно установената форма, се приемат на територията на другата договаряща страна без легализация. Същото се отнася и до документи на граждани, подписите на които са заверени по правилата, действащи в съответната договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат за официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

СИРИЯ
Обн. ДВ, бр.53 от 08.07.1980 г. , в сила от 05.12.1977 г.
Член 11

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с установената форма и върху които е положен печат, се признават на територията на другата договаряща страна без друга заверка.Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат за официални документи, имат доказателствената сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

С Р ЮГОСЛАВИЯ / и за държавите от бившата СФРЮ - Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения/
Обн., бр.16 от 1.03.11957 г. В сила от 26.01.1957 г.
Член 51

1. Официалните документи, съставени или издадени от съд или от друг държавен орган в едната договаряща държава, ако са снабдени със служебен печат, не е необходимо да се заверяват, за да се използват пред съдилищата и пред другите държавни органи на другата договаряща държава.

2. Същото важи и за преписите от официалните документи, които са заверени от съд или от друг държавен орган.

Член 52

За частните документи, заверени от съд или от друг компетентен държавен орган на едната договаряща държава, не е необходима друга заверка, за да се използват пред съдилищата и пред другите държавни органи на другата договаряща държава.

УНГАРИЯ
Обн. ДВ, бр.29 от 11.04.1967 г. , в сила от 10.03.1967 г.
Член 15

Валидност на документите

1. Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били изготвени, подпечатани или заверени от нейните органи в рамките на тяхната компетентност и съгласно установената форма, не се нуждаят от заверка, за да се използват на територията на другата Договаряща страна. Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи , ако те са заверени съобразно правилата на съответната Договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат за официални документи имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

ФРАНЦИЯ
Обн. ДВ, бр.92 от 28.11.1989 г. В сила от 1.10.1989 г.
Член 23

Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или всякакви други аналогични формалности, когато трябва да бъдат представени на територията на другата страна.

Считат се за официални документи по смисъла на този договор:

- документи, издадени от съд, прокуратура, от съдия-изпълнител и от секретар на съда;

- документите, издадени от административни органи;

- нотариалните актове;

- официалните удостоверения, като отбелязвания в регистри, заверка на определени дати и заверка на подписи върху частни документи.

ЧЕХИЯ / правоприемник по договора е и Словакия/
Обн. ДВ, бр.20 от 14.03.1978 г. , в сила от 06.01.1978 г.
Член 10

Валидност на документите

1. Документи, които на територията на една от договарящите се страни са били съставени или заверени от органи в пределите на компетентността им съгласно установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията на другата договаряща се страна без всякаква заверка. Същото се отнася и до подписите , които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно реда на съответната договаряща се страна.

2. Документи, които на територията на една от договарящите се страни се считат за официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща се страна.

 

Страница   1  2  3  4